Melding inzake privacy op de website

In deze melding wordt uitgelegd hoe Charles Tyrwhitt Shirts ("wij") persoonsgegevens van u verzamelen, waarom we dit doen, hoe we deze gegevens verwerken en in welke gevallen we ze mogen vrijgeven aan andere entiteiten.

We spannen ons in om de Britse Data Protection Act 1998 en de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU na te leven teneinde uw gegevens en privacy te beschermen.

Het recht op rectificatie

Het is uw recht de informatie die we over u aanhouden te laten corrigeren indien deze onnauwkeurig of onvolledig is.

Indien u denkt dat de informatie over u die wij aanhouden onnauwkeurig, onvolledig of verouderd is, breng de gegevensbeheerder hier dan van op de hoogte.

We zullen derde partijen ook op de hoogte brengen van de correctie, zodat zij hun administratie eveneens kunnen bijwerken.

Hoe we uw persoonsgegevens verzamelen

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, zoals:

 • Direct contact. U zal ons mogelijk identiteits- en contactgegevens, gegevens voor marketing- en communicatie, profielgegevens en financiële gegevens verschaffen wanneer u onze formulieren op www.ctshirts.com invult of met ons correspondeert via post, telefoon, live chat, e-mail, in de winkel of anderszins. Hieronder vallen ook de persoonsgegevens die u verschaft wanneer u:
 • zich aanmeldt voor onze producten;
 • een account aanmaakt op onze website;
 • ons verzoekt marketingberichten naar u te versturen;
 • meedoet aan een wedstrijd, actie of enquête; of
 • ons feedback geeft.
 • Geautomatiseerde technologieën of interacties. Als u onze website gebruikt, kunnen wij automatisch technische gegevens verzamelen over uw apparatuur en browse-activiteiten en -patronen. We verzamelen deze persoonsgegevens aan de hand van cookies, server-logboeken en andere vergelijkbare technologieën. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.

Profilering

We maken gebruik van gegevensprofilering om de inhoud van onze berichten aan u interessanter en relevanter te maken. Dit betekent dat u alleen informatie zal ontvangen over de beste aanbiedingen, afgestemd op uw interesses. Ook kunnen wij zo voorkomen dat wij uw tijd verdoen door u aanbiedingen te sturen die u waarschijnlijk niet zullen interesseren.

U hebt het recht ervoor te kiezen niet te worden onderworpen aan beslissingen die alleen zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking. Hieronder vallen ook beslissingen op basis van profilering. Als u ervoor kiest dit recht uit te oefenen, zal u geen aanbiedingen meer van ons ontvangen, aangezien we onze mailinglijsten baseren op de aankopen die klanten in het verleden hebben gedaan.

Als u er bezwaar tegen hebt dat dergelijke geautomatiseerde beslissingen worden genomen op basis van uw persoonsgegevens, breng de gegevensbeheerder hier dan van op de hoogte. Wij zullen er dan voor zorgen dat wij of eventuele organisaties die uw informatie namens ons verwerken, dit niet zullen doen.

Informatie over u die we mogelijk zullen verzamelen

Persoonsgegevens, of persoonlijke informatie, verwijzen naar alle informatie die naar de persoon te herleiden is. Hier vallen geen gegevens onder waaruit de identificerende elementen zijn verwijderd (anonieme gegevens).

We kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 • identiteitsgegevens, waaronder voor- en achternaam;
 • contactgegevens, waaronder bezorgadres, e-mailadres en telefoonnummers;
 • financiële gegevens, waaronder bankrekening- en betaalkaartgegevens;
 • technische gegevens, waaronder uw internet protocol (IP)-adres, browser-type en -versie, instellingen met betrekking tot tijdzone en locatie, types en versies browser-plug-ins, besturingssysteem en -platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om deze website te bezoeken;
 • transactiegegevens, waaronder informatie over betalingen van u en andere gegevens over producten die u van ons hebt gekocht;
 • profielgegevens, waaronder uw gebruikersnaam en wachtwoord, uw aankopen of bestellingen, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes;
 • gegevens voor marketing en communicatie, waaronder uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van marketingberichten van ons en derde partijen en uw communicatievoorkeuren.

We verzamelen en gebruiken ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens voor interne doeleinden.

We verzamelen geen bijzondere categorieën persoonsgegevens over u (in deze categorieën valt onder andere informatie over uw ras of etniciteit, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke standpunten, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid en biometrische gegevens). Ook verzamelen we geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

Als u geen persoonsgegevens verstrekt

Indien wij op grond van de wet of in het kader van een overeenkomst die we met u hebben persoonsgegevens van u moeten verzamelen en u deze gegevens op verzoek niet verstrekt, kunnen we de overeenkomst die we met u hebben of trachten aan te gaan (bijvoorbeeld om u goederen of diensten te leveren), mogelijk niet uitvoeren. In dit geval zullen we het product dat of de dienst die u bij ons afneemt mogelijk moeten annuleren. Indien dit het geval is, zullen we u daar echter van op de hoogte brengen.

Gebruik van onze diensten door kinderen

Onze website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan zestien. We verzoeken kinderen geen persoonsgegevens te verstrekken via onze website. Als wij erachter komen dat we persoonsgegevens van een kind jonger dan zestien hebben verzameld, zullen we die informatie uit onze administratie verwijderen.

Waar we uw persoonsgegevens opslaan

De gegevens die we van u verzamelen, kunnen worden overgebracht naar en opgeslagen op plekken buiten de Europese Unie ("EU"). Ze kunnen ook worden verwerkt door personeel dat buiten de EU is gevestigd en voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Dit personeel kan, onder andere, betrokken zijn bij de verwerking van uw bestelling en betaalgegevens of het verlenen van ondersteuningsdiensten. We zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen nemen om te garanderen dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU, met inbegrip van artikel 45 (adequaatheidsbesluiten), artikel 46 (passende waarborgen), artikel 47 (bindende bedrijfsvoorschriften), artikel 49, lid 1 (afwijkingen voor specifieke situaties) en artikel 49, lid 2 (doorgifte aan de betrokkene).

Indien we u een wachtwoord hebben verstrekt (of u een wachtwoord hebt gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van de website, is het uw verantwoordelijkheid om dit wachtwoord geheim te houden. We verzoeken u dit wachtwoord met niemand te delen.

We treffen fysieke, technologische en administratieve maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of manipulatie. Al uw persoonsgegevens worden veilig opgeslagen en alleen medewerkers met een legitieme zakelijke behoefte om deze informatie te raadplegen, zullen er toegang toe hebben. Helaas is de overdacht van informatie via internet niet volledig veilig en kunnen wij niet garanderen dat de informatie die u naar onze website verstuurt, onderweg veilig is. U draagt informatie dan ook op eigen risico over.

Hoe we uw informatie gebruiken

We zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken als de wet ons dat toestaat. We zullen uw persoonsgegevens met name gebruiken in de volgende omstandigheden:

 • voor de uitvoering van de overeenkomst die we met u willen aangaan of zijn aangegaan;
 • wanneer dit nodig is voor onze legitieme belangen (of die van een derde) en uw belangen en grondrechten niet prevaleren boven deze belangen;
 • wanneer we moeten voldoen aan een plicht onder wet- of regelgeving.

Doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken

Hieronder geven we in tabelformaat een overzicht van alle manieren waarop we voornemens zijn uw persoonsgegevens te gebruiken en de rechtsgrondslagen waarop we ons baseren om dat te doen. We hebben in voorkomend geval ook aangegeven wat onze legitieme belangen zijn.

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken op basis van meer dan één rechtmatige grond, afhankelijk van het specifieke doeleinde waarvoor we ze gebruiken. Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over de specifieke rechtsgrondslag waarop we ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken indien in de tabel hieronder meer dan één grondslag wordt vermeld.

Hoe we uw informatie gebruiken
Doeleinde/activiteit Rechtsgrondslag voor de verwerking, met inbegrip van de grondslag voor het legitieme belang
Om u te registreren als nieuwe klant Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om een profiel van onze klanten te kunnen aanmaken)
Om te reageren op een vraag die of verzoek dat u hebt ingediend via de website, bij een van onze lokale winkels, telefonisch, via live chat, per post of anderszins Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om klanten producten te verschaffen)
Om uw bestelling te verwerken en bezorgen, onder meer om:
 1. betalingen te verwerken;
 2. bedragen te innen en terug te vorderen die u ons schuldig bent;
 1. Uitvoering van een contract met u
 2. Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om openstaande schulden te innen)
onze relatie met u te beheren, onder meer om:
 1. u op de hoogte te brengen van wijzigingen in onze voorwaarden of ons privacybeleid;
 2. u te vragen een beoordeling te schrijven of een enquête in te vullen;
 1. Uitvoering van een contract met u
 2. Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 3. Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze administratie actueel te houden en te analyseren hoe klanten onze producten gebruiken)
om onze bedrijven en deze website te beheren en beschermen (onder meer door middel van het oplossen van problemen, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en het hosten van gegevens);
 1. Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor onze bedrijfsvoering, het verlenen van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging, fraudepreventie en in het kader van een reorganisatie van het bedrijf of een herstructurering van de groep)
 2. Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
om gegevensstatistieken te gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing en klantrelaties en -ervaringen te verbeteren; Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om categorieën klanten te bepalen voor onze producten en diensten, om onze website actueel en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en als input voor onze marketingstrategie)
om u suggesties en aanbevelingen te doen omtrent onze diensten die mogelijk interessant voor u zijn. Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien

Direct-marketingberichten

We kunnen uw gegevens gebruiken om u post en e-mails toe te zenden met informatie over onze goederen en diensten waarvan wij denken dat ze voor u interessant zouden kunnen zijn. U zal marketingberichten van ons ontvangen als u ons om informatie hebt gevraagd of goederen bij ons hebt gekocht en, in beide gevallen, indien u niet hebt aangegeven deze marketingberichten niet te willen ontvangen. We kunnen het betrouwbare retailpartners toestaan uw gegevens te gebruiken om u informatie over hun goederen en diensten toe te sturen via de post. We doen dit wanneer we van mening zijn dat dit in ons legitieme wederzijdse belang is.

Met "betrouwbare retailpartners" bedoelen we organisaties die actief zijn in de volgende categorieën:

 • goede doelen
 • kleding
 • verzamelobjecten
 • eten en wijn
 • tuinieren
 • gezondheid en schoonheid
 • vakantie en vrije tijd
 • huishoudelijke artikelen
 • interieurs

U hebt het recht om aan te geven dat u geen direct-marketingberichten meer wenst te ontvangen of om uw voorkeuren aan te passen. Breng ons hiervan op de hoogte door contact op te nemen met de gegevensbeheerder. Als u hiertoe besluit, zal u wel nieuws mislopen over de fantastische aanbiedingen die we onder uw aandacht willen brengen.

Vrijgave van uw informatie

We kunnen uw persoonsgegevens vrijgeven aan leden van onze groep, namelijk aan onze dochterondernemingen, moedermaatschappij en zijn dochterondernemingen, overeenkomstig de richtlijnen in sectie 159 van de Britse Companies Act 2006, of aan een van de aan ons verwante ondernemingen.

We mogen uw persoonsgegevens vrijgeven aan derden:

 • Indien we bedrijven of activa verkopen of kopen. In die gevallen kunnen we uw persoonsgegevens vrijgeven aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa;
 • Indien Charles Tyrwhitt Shirts Limited of een aanzienlijk deel van de activa van het bedrijf wordt/worden verworven door een derde partij. In dit geval zullen de persoonsgegevens van klanten waarover het bedrijf beschikt onderdeel uitmaken van de over te dragen activa;
 • Indien we een plicht hebben uw persoonsgegevens vrij te geven of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Charles Tyrwhitt Shirts Limited, onze klanten of anderen te beschermen.

Delen van gegevens

Naast de informatie die we delen om te voldoen aan onze wettelijke plichten, delen we ook informatie of geven die vrij:

 • aan derden die namens ons gegevens verwerken;
 • aan betrouwbare retailpartners via gegevenspooling;
 • aan andere partijen indien u hiervoor vooraf toestemming geeft.

Gegevenspools zijn groepen retailers die informatie delen over wat hun klanten kopen. Deze gepoolde informatie wordt geanalyseerd om inzicht te krijgen in de kooppatronen van klanten. Op basis van deze informatie wordt gepersonaliseerde communicatie verzonden naar klanten, met geschikte aanbiedingen die hen, op basis van wat zij graag kopen, zouden kunnen interesseren. We delen geen e-mailadressen voor gegevenspooling.

Fraude voorkomen

We kunnen uw informatie ook uitwisselen met andere bedrijven en organisaties voor bescherming tegen fraude en om kredietrisico's te verminderen. Indien er een vermoeden bestaat van valse informatie of fraude, kunnen we deze informatie doorgeven aan fraudepreventie- en wetshandhavingsinstanties.

Gegevens bewaren

We bewaren uw informatie zolang u een account bij ons hebt. Op deze manier kunnen we onze relatie met u onderhouden en de bestellingen verwerken die u bij ons plaatst. Wij werken aan de hand van een schema voor gegevensbewaring; dit schema is ingevoerd om te garanderen dat we zo weinig mogelijk persoonsgegevens over u aanhouden.

Gevoelige informatie

We verzoeken u vriendelijk geen gevoelige gegevens naar ons toe te sturen of aan ons te onthullen, of dit nu via de website, post, e-mail, sms, live chat, telefonisch of op andere wijze is. Ter verduidelijking: gevoelige gegevens omvatten informatie die verband houdt met raciale of etnische afkomst, politieke standpunten, religieuze of andere overtuigingen, gezondheid, criminele antecedenten of lidmaatschap van een vakbond.

Gegevenslekken

In het onwaarschijnlijke geval dat informatie die u aan ons hebt verstrekt, is gecompromitteerd, moeten wij zowel de Britse "Information Commissioner’s Office" als u hiervan op de hoogte brengen. Deze kennisgeving zal onverwijld worden gedaan.

Wijzigingen in deze privacymelding

We herzien deze melding ten minste eens per jaar of bij aanzienlijke wijzigingen in onze website, processen, systemen of nieuwe overheidsvoorschriften. Alle wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen in onze privacymelding zullen op deze pagina worden gepubliceerd en, in voorkomend geval, per e-mail aan u worden gecommuniceerd. We bevelen u aan deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken om eventuele wijzigingen te raadplegen.

Datum van laatste herziening: 3 april 2018

Datum van volgende herziening: 25 maart 2019

Contacten

De gegevensbeheerder

U kunt schriftelijk contact opnemen met onze gegevensbeheerder per adres:
The Data Controller, Charles Tyrwhitt Shirts LTD, Cottons Centre, Cottons Lane, Londen. SE1 2QG VERENIGD KONINKRIJK

of per e-mail via datacontroller@ctshirts.co.uk

De functionaris voor gegevensbescherming

U kunt schriftelijk contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via het adres:
The Data Protection Officer, Charles Tyrwhitt Shirts LTD, Cottons Centre, Cottons Lane,
Londen, SE1 2QG, Verenigd Koninkrijk

of per e-mail via dpo@ctshirts.co.uk

Klachten

Als u een klacht hebt met betrekking tot onze gegevensbescherming of -privacy, stuur dan een e-mail naar de functionaris voor gegevensbescherming.

Als u ontevreden bent met het definitieve antwoord dat u van ons krijgt met betrekking tot uw klacht, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Britse "Information Commissioner’s Office". Ga voor meer informatie naar https://ico.org.uk/concerns/

Uw rechten

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU in de plaats gekomen van de Britse Data Protection Act 1998. Dit geeft u nieuwe rechten met betrekking tot de privacy van uw persoonsgegevens. Aangezien het onderdeel van onze bedrijfscultuur is om klanten eerlijk te behandelen, wachten wij hier niet mee tot mei en hebben we hieronder een korte uitleg opgenomen van hoe u die rechten kunt uitoefenen.

Indien u een vraag of verzoek indient met betrekking tot uw rechten, zullen we hier onverwijld op reageren en nooit later dan een maand na ontvangst. Als uw verzoek buitengewoon complex is, mogen wij deze periode met twee extra maanden verlengen.

Recht om te verzoeken om toegang tot uw persoonsgegevens (meestal "toegangsverzoek van betrokkene" genoemd). U krijgt dan een kopie van de persoonsgegevens over u die wij aanhouden en kunt nagaan of we deze rechtmatig verwerken.

Recht om te verzoeken om correctie van de persoonsgegevens over u die wij aanhouden. U kunt dan eventuele onvolledige of onnauwkeurige gegevens over u die wij aanhouden laten corrigeren, al zullen we de nauwkeurigheid van de nieuwe gegevens die u aan ons verstrekt mogelijk wel moeten natrekken.

Recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt ons verzoeken persoonsgegevens te wissen of verwijderen als wij geen goede reden hebben om deze te blijven verwerken. U hebt ook het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of verwijderen indien u uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder) succesvol hebt uitgeoefend, indien wij uw informatie mogelijk onwettig hebben verwerkt of indien we op grond van de lokale wetgeving verplicht zijn uw persoonsgegevens te wissen. We zullen echter - om specifieke juridische redenen die in voorkomend geval aan u zullen worden gecommuniceerd wanneer u het verzoek indient - niet altijd tegemoet kunnen komen aan uw verzoek om uw gegevens te wissen.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons beroepen op een legitiem belang (of dat van een derde partij) en u wegens een aspect van uw specifieke situatie bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze basis, omdat u van mening bent dat uw grondrechten en vrijheden erdoor worden aangetast. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw gegevens verwerken voor direct-marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we mogelijk aantonen dat we dwingende legitieme gronden hebben om uw informatie te verwerken, die prevaleren boven uw rechten en vrijheden.

Recht om te verzoeken op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons in de volgende scenario's verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten: (a) als u wilt dat wij de nauwkeurigheid van de gegevens vaststellen; (b) indien ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat we ze wissen; (c) als u wilt dat wij de gegevens aanhouden, zelfs als wij deze niet langer nodig hebben, omdat u een juridische claim moet vaststellen of uitoefenen of u zich tegen een juridische claim moet verweren; of (d) als u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van de gegevens, maar wij moeten natrekken of we dwingende legitieme gronden hebben om deze te blijven gebruiken.

Recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden overgedragen aan u of aan een derde partij. We zullen uw persoonsgegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat verstrekken aan u of aan een derde partij die door u wordt gekozen. Dit recht geldt alleen voor de geautomatiseerde informatie waarvoor u ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken of indien we de informatie hebben gebruikt om een overeenkomst met u uit te voeren.

Recht om uw toestemming op elk willekeurig moment in te trekken indien wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming. Dit zal echter geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden voordat u uw toestemming introk. Als u uw toestemming intrekt, kunnen we u bepaalde producten of diensten mogelijk niet meer leveren. We zullen u hiervan in dat geval op de hoogte brengen op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Woordenlijst

Rechtsgrondslag

Legitiem belang verwijst naar het belang dat ons bedrijf heeft bij het uitvoeren en beheren van onze zakelijke activiteiten en dat ons in staat stelt u de beste dienst/het beste product en de best beveiligde ervaring aan te bieden. We garanderen dat we alle potentiële gevolgen voor u (zowel positief als negatief) en uw rechten zullen evalueren en afwegen voordat we uw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen. We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten indien de gevolgen voor u prevaleren boven onze belangen (tenzij we hiervoor uw toestemming hebben, hiertoe door de wet worden gedwongen of de wet dit toestaat). U kunt contact met ons opnemen voor verdere informatie over de manier waarop we onze legitieme belangen afwegen tegen eventuele potentiële gevolgen voor u met betrekking tot specifieke activiteiten.

De uitvoering van een overeenkomst verwijst naar de verwerking van uw gegevens wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te nemen om een dergelijke overeenkomst af te sluiten.

Voldoen aan een verplichting onder wet - en regelgeving verwijst naar het verwerken van uw persoonsgegevens indien dit nodig is om te voldoen aan verplichtingen onder de wet- of regelgeving die voor ons geldt.